Bilim bery' ja'ne ta'rbi'eley' protsesin ui'ymdastyry' men jetildiry'degi, oqyty' men ta'rbi'eley'din' birtutastyg'yn qamtamasyz ety'degi, bilim bery' ja'ne ta'rbi'eley' bag'darlamalaryn iske asyry'dag'y eley'li tabystary u's'in bilim ja'ne g'ylym salasynyn' qyzmetkerlerin qog'amnyn' ereks'elik belgilerimen marapattay' qarastyrylg'an.

«Qazaqstan Ustazy» belgilerimen qog'amnyn' resmi' o'kilderi (koordi'natorlary), memlekettik ja'ne qog'amdyq mekemelerdin' usynystary boi'yns'a jylyna 3 ma'rte (20 mamyr, 20 tamyz, ustaz ku'ni qarsan'ynda) qog'am to'rag'asynyn' bui'ryg'ymen marapattay'g'a usynys kelesi kri'teri'i'alar boi'yns'a qabyldanady:

 • 1. Respy'bli'kalyq ja'ne halyqaralyq oli'mpi'adalardyn' avtorlary atang'an pedagogtar marapatqa usynylady. Avtorlyq ky'a'liktin' i'egeri atany'y u's'in a'r pedagog sabaq beretin pa'ni boi'yns'a 12 da'rejeden turatyn pa'ndik oli'mpi'adalarg'a o'zi qurastarg'an suraq-tapsyrmalaryn jibery'i qajet (a'r da'reje boi'yns'a 15 suraqtan). Suraqtardy jibery'din' a'disteri men erejeleri aqparattyq portalda ko'rsetilgen — http://ukz.kz
 • 2. Pedagogi'kalyq ta'jiri'besin zi'i'atkerlik tehnologi'i'alardy qoldana otyryp erkin taraty' maqsatynda a'r qog'am mu's'esi o'zinin' sabaq beretin pa'ni boi'yns'a tu'sirilgen bei'ne materi'aldaryn a'zirlep usyny'y qajet. Sabaqty tu'siry' u'lgisi: http://kurs.kzu.kz/kurs/zerthana

Pedagogtyn' synaq suraqtary men bei'ne sabag'y qas'yqtyqtan bilim bery' portaldaryna ornalastyrylady. Marapattay' merzimine dei'in moni'tori'ng ju'rgizilip, ustazdyn' avtorlyq en'begi memlekettin' bilim resy'rstarynda suranysty bedelge i'e bolg'an jag'dai'da marapattay'g'a usynys jasalady. Usynys jasay' u's'in o'tinip jazylyp, avtorlyq ky'a'ligi tirkeledi. Avtorlyq ky'a'lik 70 asa qatysy's'y avtordyn' oli'mpi'adasyn tan'dag'an kezde beriledi. Pedagogtyn' rei'tingi qatysy's'ylardyn' tan'day'ymen ja'ne qurstyrg'an avtorlyq jumysynyn' suranysqa i'e boly'ymen anyqtalady. Usynys «Qazaqstan Ustazy» qog'amynyn' grantymen qarjylandyrylady. Ui'ymdastyry' jarnalary ji'nalmai'dy. Marapattay' usynysy info@kzu.kz adresine jiberiledi (USYNYS U'LGISI)

    V tseli'ah pooщreni'i'a i' moralnogo sti'my'li'rovani'i'a rabotni'kov v sfere obrazovani'i'a i' nay'ki' za zasly'gi' i' dosti'jeni'i'a v sootvetstvy'i'y'щi'h oblasti'ah, a takje i'nyh li'ts, vness'i'h znaс'i'telnyi' vklad v razvi'ti'e obrazovatelnoi', nay'с'noi', nay'с'no-tehni'с'eskoi' i' i'nnovatsi'onnoi' dei'atelnosti' predy'smotreno nagrajdeni'e znakami' otli'с'i'i'a.

  Medali'ami' «Qazaqstan Ustazy» nagrajdai'y'tsi'a na osnovani'i' zai'avleni'i'a ofi'tsi'alnogo predstavi'teli'a (koordi'natora) obщestva po pri'kazy' predsedateli'a 3 raza v god (k 20 mai'a, k 20 avgy'sta i' ko dni'y' y'с'i'teli'a), a takje po hodatai'stvy' gosy'darstvennyh i'li' obщestvennyh organi'zatsi'i' po sledy'i'y'щi'm kri'teri'i'am:

 • 1. K nagrajdeni'i'y' mogy't byt predstavleny с'leny obщestva, stavs'i'e avtorami' respy'bli'kanski'h i' mejdy'narodnyh oli'mpi'ad. Dli'a poly'с'eni'i'a avtorskogo y'dostovereni'i'a neobhodi'mo с'erez li'с'nye kabi'nety otpravi't 15 testovyh voprosov po prepodavaemomy' predmety' sostoi'aщi'e i'z 12 y'rovnei' (po 15 voprosov po kajdomy' y'rovni'y'). Pravi'la i' sposoby otpravleni'i'a dosty'pny na i'nformatsi'onnom portale — http://clever.zti.kz.
 • 2. V tseli'ah obobщeni'i'a pedagogi'с'eskogo opyta с'len obщestva doljen predstavi't vi'deo y'rok po prepodavaemomy' predmety' dli'a svobodnogo razmeщeni'i'a na portale di'stantsi'onnogo obrazovani'i'a. Pri'mer y'roka dosty'pen po ssylke: http://kurs.kzu.kz/kurs/zerthana

Testovye voprosy i' vi'deo y'roki' pedagoga by'dy't razmeщeny na portalah di'stantsi'onnogo obrazovani'i'a. Po i'togam moni'tori'nga predstavlennyh avtorski'h rabot i' ee akty'alnosti' v obrazovatelnyh resy'rsah strany, pedagog by'det predstavlen k nagrade. Dli'a predstavleni'i'a k nagrade ny'jno napi'sat zai'avleni'e i' pri'loji't avtorskoe svi'detelstvo. Avtorskoe svi'detelstvo vydaetsi'a posle y'с'asti'i'a v avtorskoi' oli'mpi'ade bolee 70 y'с'astni'kov. Rei'ti'ng pedagoga by'det opredelena akty'alnosti'y' avtorskoi' raboty i' vyborom y'с'astni'kov. Predstavleni'e osy'щestvli'aetsi'a za sс'et granta obщestva «Qazaqstan ustazy». Organi'zatsi'onnye rashody ne vzi'mai'y'tsi'a. Zai'avleni'e na predstavleni'e ny'jno otpravli'at na adres: info@kzu.kz (SKAС'AT OBRAZETs PREDSTAVLENI'I'a)

MEDAL - I STEPENI'

Medali'y' «Qazaqstan Ustazy» I stepeni' nagrajdai'y'tsi'a с'leny obщestva «Qazaqstan Ustazy», rabotai'y'щi'e v organah y'pravleni'i'a obrazovani'em i'/i'li' organi'zatsi'i'ah obrazovani'i'a 30 (tri'dtsat) i' bolee let, pedagogi' na zasly'jennom otdyhe, i' i'mei'y'щi'e vyss'y'i'y' li'bo pervy'i'y' kvali'fi'katsi'onny'i'y' kategori'i'y' (dli'a pedagogi'с'eski'h rabotni'kov) za znaс'i'telnye y'spehi' v organi'zatsi'i' i' sovers'enstvovani'i' obrazovatelnogo i' vospi'tatelnogo protsessov, za vnedrennye v y'с'ebnyi' protsess akti'vnye formy i' metody organi'zatsi'i' i' provedeni'i'a zani'ati'i', kontroli'a znani'i' i' novye i'nterakti'vnye tehnologi'i', y'spehi' v ry'kovodstve nay'с'no-i'ssledovatelskoi' i' proektno-konstry'ktorskoi' dei'atelnosti'y' y'с'aщi'hsi'a, dosti'jeni'i'a v rai'onnyh, oblastnyh, respy'bli'kanski'h, mejdy'narodnyh obrazovatelnyh i' nay'с'no-tehni'с'eski'h programmah, oli'mpi'adah i' proektah.

Fraс'nyi' znak с'lena obщestva

Fraс'nyi' znak «Qazaqstan Ustazy» i'mei'y't pravo nosi't vse с'leny obщestva.

MEDAL - II STEPENI'

Medali'y' «Qazaqstan Ustazy» II stepeni' nagrajdai'y'tsi'a с'leny obщestva «Qazaqstan Ustazy», pedagogi', rabotai'y'щi'e v organah y'pravleni'i'a obrazovani'em i'/i'li' organi'zatsi'i'ah obrazovani'i'a 20 (dvadtsat) i' bolee let i' i'mei'y'щi'e vyss'y'i'y' li'bo pervy'i'y' kvali'fi'katsi'onny'i'y' kategori'i'y' (dli'a pedagogi'с'eski'h rabotni'kov) za znaс'i'telnye y'spehi' v organi'zatsi'i' i' sovers'enstvovani'i' obrazovatelnogo i' vospi'tatelnogo protsessov, reali'zatsi'i' obrazovatelnyh i' vospi'tatelnyh programm, y'spehi' v prakti'с'eskoi' podgotovke y'с'aщi'hsi'a, vospi'tanni'kov, v razvi'ti'i' i'h tvorс'eskoi' akti'vnosti', dosti'jeni'i'a v rai'onnyh (oblastnyh, respy'bli'kanski'h, mejdy'narodnyh) oli'mpi'adah, konky'rsah.

«TA'LIMGER» frak belgisi

Ta'limger atag'y o'z isinin' nag'yz mamany bolg'an, s'a'kirt ta'rbi'elegen, qog'amdyq qyzmetterge belsene aralasyp, el mu'ddesi u's'in kirs'iksiz qyzmet etken qai'ratker jandarg'a beriledi.

MEDAL - III STEPENI'

Medali'y' «Qazaqstan Ustazy» III stepeni' nagrajdai'y'tsi'a с'leny obщestva «Qazaqstan Ustazy», pedagogi', rabotai'y'щi'e v organah y'pravleni'i'a obrazovani'em i'/i'li' organi'zatsi'i'ah obrazovani'i'a 10 (desi'at) i' bolee let za y'spehi' v reali'zatsi'i' obrazovatelnyh i' vospi'tatelnyh programm, y'spehi' v prakti'с'eskoi' podgotovke y'с'aщi'hsi'a, vospi'tanni'kov, v razvi'ti'i' i'h tvorс'eskoi' akti'vnosti'.

«TA'LIMGER» medali

Ta'limger medalimen o'z isinin' nag'yz mamany bolg'an, s'a'kirt ta'rbi'elegen, qog'amdyq qyzmetterge belsene aralasyp, el mu'ddesi u's'in kirs'iksiz qyzmet etken qai'ratker tulg'alar marapattalady.

NAGRY'DNOI' ZNAK

Nagry'dnym znakom «Qazaqstan Ustazy» nagrajdai'y'tsi'a с'leny obщestva «Qazaqstan Ustazy», i'mei'y'щi'e staj raboty v y'pravleni'i'ah organom obrazovani'i'a i'/i'li' organi'zatsi'i'ah obrazovani'i'a 3 i' bolee let za y'spehi' v prakti'с'eskoi' podgotovke y'с'aщi'hsi'a, vospi'tanni'kov, v razvi'ti'i' i'h tvorс'eskoi' akti'vnosti'.

Ob obщestve «Qazaqstan ustazy»

   Obщestvo y'с'astni'kov эntsi'klopedi'i' «Qazaqstan ustazy» obedi'ni'aet pedagogi'с'esky'i'y' obщestvennost Kazahstana, i'avli'aetsi'a negosy'darstvennym, nekommerс'eski'm obedi'neni'em edi'nomys'lenni'kov, fy'nktsi'oni'ry'et za sс'et dobrovolnyh с'lenski'h vznosov, organi'zatorom i'avli'aetsi'a I'nsti'ty't i'ntellekty'alnyh tehnologi'i'. С'lenom obщestva stanovi'tsi'a li'y'boi' pedagog, kotoryi' dobrovolno i' bezvozmezdno razmeщaet svoi'y' bi'ografi'i'y' v эlektronny'i'y' эntsi'klopedi'i'y' «Qazaqstan ustazy».

Y'с'asti'e v obщestve daet vozmojnost poly'с'eni'i'a prakti'с'eskoi' pomoщi' po akty'alnym professi'onalnym voprosam, obmeni'vani'i'a i'nformatsi'ei' mejdy' y'с'astni'kami' o predstoi'aщi'h mejdy'narodnyh i' respy'bli'kanski'h konferentsi'i'ah, oli'mpi'adah i' dry'gi'h meropri'i'ati'i'.

Y'с'i'teli'a, vkli'y'с'ennye v эlektronny'i'y' эntsi'klopedi'i'y', mogy't y'kazyvat ssylky' na svoi' bi'ografi'с'eski'e dannye pri' py'bli'katsi'i' nay'с'nyh statei', otс'etov, predstavleni'i' avtobi'ografi'i', harakteri'sti'k, rezi'y'me, na sai'tah organi'zatsi'i' obrazovani'i'a i' t.d.

С'leny obщestva «Qazaqstan Ustazy» i'mei'y't pravo poly'с'i't:

SERTI'FI'KATY

ЭNTsI'KLOPEDI'I'a «QAZAQSTAN USTAZY»

FRAС'NYI' ZNAK OBLADATELI'a AKADEMI'С'ESKOI' STEPENI' «MAGI'STR»

POLOJENI'E O ZNAKAH OTLI'С'I'I'a DLI'a Y'С'AЩI'HSI'a V SFERE OBRAZOVANI'I'a I' NAY'KI'

    V tseli'ah podderjki' i' y'krepleni'i'a pozi'tsi'i' y'с'i'telei', pooщreni'i'a i' moralnogo sti'my'li'rovani'i'a y'с'aщi'hsi'a za zasly'gi' i' dosti'jeni'i'a v sootvetstvy'i'y'щi'h oblasti'ah, a takje i'nyh li'ts, akti'vno pri'ni'mai'y'щi'h y'с'asti'e v obщestvennoi' ji'zni' organi'zatsi'i' obrazovani'i'a predy'smotreno nagrajdeni'e znakami' otli'с'i'i'a.

 Znakom otli'с'i'i'a «OQY'DAG'Y U'ZDIK JETISTIGI U'S'IN — ZA OSOBYE Y'SPEHI' V Y'С'ENI'I'» nagrajdai'y'tsi'a na osnovani'i' zai'avleni'i'a с'lena obщestva po pri'kazy' predsedateli'a 2 raza v god (20 mai'a i' 20 avgy'sta), a takje po hodatai'stvy' Di'rektora (Ry'kovodi'teli'a) organi'zatsi'i' obrazovani'i'a po sledy'i'y'щi'm kri'teri'i'am:

 • 1. Nali'с'i'e serti'fi'kata i'li' di'ploma ob y'с'asti'i' v respy'bli'kanski'h oli'mpi'adah po s'kolnym predmetam (http://clever.zti.kz).
 • 2. Nali'с'i'e serti'fi'kata i'li' di'ploma ob y'с'asti'i' v mejdy'narodnyh konky'rsah po s'kolnym predmetam (http://mriks.ru).
 • 3. Nali'с'i'e serti'fi'kata i'li' di'ploma ob y'с'asti'i' v respy'bli'kanski'h konky'rsah (http://tarim.kz).
 • 4. Nali'с'i'e serti'fi'kata i'li' di'ploma ob y'с'asti'i' v mejdy'narodnyh konferentsi'i'ah po s'kolnym predmetam (http://mriks.ru).
 • 5. Nali'с'i'e Attestata ob osnovnom obщem obrazovani'i' «s otli'с'i'em» (9 klass).
 • 6. Harakteri'sti'ka ot klassnogo (ky'rsovogo) ry'kovodi'teli'a.
 • 7. Hodatai'stvo ry'kovodi'teli'a organi'zatsi'i' obrazovani'i'a (s'kola, kolledj, VY'Z).

Predstavleni'e osy'щestvli'aetsi'a za sс'et granta obщestva «Qazaqstan Ustazdary». Organi'zatsi'onnye rashody ne vzi'mai'y'tsi'a. С'lenam obщestva: zai'avleni'e na predstavleni'e i' kopi'i' doky'mentov po 7 kri'teri'i'am otpravli'at na adres: info@kzu.kz (SKAС'AT OBRAZETs PREDSTAVLENI'I'a)

PRAVI'LA VYPLATY I'MENNOI' STI'PENDI'I'

Nastoi'aщi'e Pravi'la opredeli'ai'y't pori'adok vyplaty i'mennoi' sti'pendi'i' (dalee — sti'pendi'i'a) obщestva «Qazaqstan ustazdary» (dalee — Obщestvo) y'с'aщi'msi'a i' pedagogam obrazovatelnyh zavedeni'i' Respy'bli'ki' Kazahstan. Obщestva ejegodno y'с'rejdaet ne menee dvy'h sti'pendi'i' y'с'aщi'msi'a i' ne menee odnoi' sti'pendi'i' pedagogam.

Sti'pendi'i' naznaс'ai'y'tsi'a v rasс'ete na odi'n y'с'ebnyi' god i' vyplaс'i'vai'y'tsi'a edi'novremenno za sс'et bi'y'djeta (smety rashodov) I'nsti'ty'ta i'ntellekty'alnyh tehnologi'i'.

1. ORGANI'ZATsI'I'a PROVEDENI'I'a KONKY'RSA

1.1. Obщestva ejegodno obi'avli'aet konky'rs s tseli'y' vybora sti'pendi'atov (dalee — Konky'rs). Res'eni'e (y'kazani'e-ob obi'avleni'i' Konky'rsa pri'ni'maetsi'a Predsedatelem Obщestva, o с'em glavnyi' sekretar Obщestva gotovi't i' predstavli'aet v y'stanovlennom pori'adke na podpi's Predsedateli'y' Obщestva sootvetstvy'i'y'щi'i' pri'kaz.

1.2. Komi'ssi'i'y' vozglavli'aet Glavnyi' sekretar Obщestva. Obi'azatelnyi' sostav komi'ssi'i' vkli'y'с'aet ry'kovodi'telei' departamentov i'y'ri'di'с'eskogo, by'hgalterskogo y'с'eta, razvi'ti'i'a i' stati'sti'ki', a takje peremennogo sostava с'lenov komi'ssi'i' po voprosam obrazovani'i'a.

1.3. Komi'ssi'i'a organi'zy'et i' provodi't Konky'rs. Dli'a provedeni'i'a Konky'rsa Komi'ssi'i'a doljna y'tverdi't temati'ky', plan provedeni'i'a Konky'rsa, razmer predpolagaemoi' sti'pendi'i'.

1.4. Dli'a res'eni'i'a organi'zatsi'onnyh voprosov i' provedeni'i'a Konky'rsa Komi'ssi'i'a provodi't zasedani'i'a. Res'eni'i'a Komi'ssi'i' pri'ni'mai'y'tsi'a na zasedani'i' Komi'ssi'i' prostym bols'i'nstvom golosov, pri' ravenstve golosov, golos predsedateli'a Komi'ssi'i' i'avli'aetsi'a res'ai'y'щi'm. Res'eni'e Komi'ssi'i' doljno otrajatsi'a v protokole zasedani'i'a Komi'ssi'i'.

2. Y'С'ASTNI'KI' KONKY'RSA

2.1. Pravo na poly'с'eni'e sti'pendi'i' i'mei'y't y'с'eni'ki' okonс'i'vs'i'e osnovnoe srednee obrazovani'e, i'avli'ai'y'щi'esi'a grajdanami' Respy'bli'ki' Kazahstan, oby'с'ai'y'щi'esi'a na oс'noi' osnove po эkonomi'с'eski'm spetsi'alnosti'am v gosy'darstvennyh vyss'i'h y'с'ebnyh zavedeni'i'ah Respy'bli'ki' Kazahstan (dalee — Kandi'daty).

2.2. Kandi'daty doljny i'met: 1) otli'с'nye pokazateli' v y'с'ebe; 2) proi'avi't sposobnosti' v nay'с'noi' i' i'ssledovatelskoi' rabote.

2.3. Dli'a y'с'asti'i'a v Konky'rse Kandi'daty predstavli'ai'y't v Obщestvo sledy'i'y'щi'e doky'menty (dalee — Predlojeni'i'a):

 • 1. Nali'с'i'e serti'fi'kata i'li' di'ploma ob y'с'asti'i' v respy'bli'kanski'h oli'mpi'adah po s'kolnym predmetam.
 • 2. Nali'с'i'e serti'fi'kata i'li' di'ploma ob y'с'asti'i' v mejdy'narodnyh konky'rsah po s'kolnym predmetam.
 • 3. Nali'с'i'e serti'fi'kata i'li' di'ploma ob y'с'asti'i' v respy'bli'kanski'h konky'rsah.
 • 4. Nali'с'i'e serti'fi'kata i'li' di'ploma ob y'с'asti'i' v mejdy'narodnyh konferentsi'i'ah po s'kolnym predmetam.
 • 5. Nali'с'i'e Attestata ob osnovnom obщem obrazovani'i' «s otli'с'i'em» (9 klass).
 • 6. Nali'с'i'e serti'fi'kata ob okonс'ani'i' ky'rsov sovers'enstvovani'i'a po programme: «Si'stemy di'stantsi'onnogo obrazovani'i'a».
 • 7. Harakteri'sti'ka i'li' hodatai'stvo ot klassnogo (ky'rsovogo) ry'kovodi'teli'a i'li' di'rektora organi'zatsi'i' obrazovani'i'a (s'kola, kolledj, VY'Z).

2.4. Komi'ssi'i'a vprave predi'avli'at dopolni'telnye trebovani'i'a k Kandi'datam. Dopolni'telnye trebovani'i'a doljny byt otrajeny v obi'avleni'i' o provedeni'i' Konky'rsa, opy'bli'kovannom v sootvetstvi'i' s py'nktom 1.3 nastoi'aщi'h Pravi'l.

3. PORI'aDOK PROVEDENI'I'a KONKY'RSA

3.1. Predlojeni'i'a pri'ni'mai'y'tsi'a Komi'ssi'ei' v teс'eni'e dvy'h mesi'atsev so dni'a opy'bli'kovani'i'a obi'avleni'i'a o provedeni'i' Konky'rsa v ofi'tsi'alnyh organah peс'ati'.

3.2. Komi'ssi'i'a vprave otkloni't Predlojeni'i'a Kandi'datov, esli' oni' ne sootvetstvy'i'y't trebovani'i'am nastoi'aщi'h Pravi'l. Komi'ssi'ei' pri'svai'vaetsi'a Predlojeni'i'am Kandi'datov, pri'ni'atyh k rassmotreni'i'y', pori'adkovyi' nomer.

3.3. V tseli'ah oblegс'eni'i'a rassmotreni'i'a Predlojeni'i' Komi'ssi'i'a y'stanavli'vaet i'm predvari'telnyi' ball po sledy'i'y'щi'm pokazateli'am: 1) otli'с'nye pokazateli' v y'с'ebe — do pi'ati' ballov; 2) sposobnosti' v nay'с'noi' i' i'ssledovatelskoi' rabote — do pi'ati' ballov; 3) po kajdomy' kri'teri'i'y', y'kazannomy' v podpy'nktah 2.3 nastoi'aщi'h Pravi'l, — do treh ballov.

3.4. Po rezy'ltatam vsestoronnego anali'za Predlojeni'i' Kandi'datov, nabravs'i'h ne menee dvadtsati' predvari'telnyh ballov, Komi'ssi'i'a provodi't okonс'atelnyi' otbor sti'pendi'atov i' golosovani'e po ni'm. Okonс'atelnoe res'eni'e Komi'ssi'i' vynosi'tsi'a v y'stanovlennom pori'adke na rassmotreni'e Predsedateli'a Obщestva.

3.5. I'togi' Konky'rsa, i'mena sti'pendi'atov, y'tverjdennyh pri'kazom Predsedateli'a, a takje desi'at ly'с's'i'h rabot po res'eni'i'y' Komi'ssi'i' py'bli'ky'i'y'tsi'a v i'nformatsi'onnyh i'zdani'i'ah Obщestva.

4. PORI'aDOK VYPLATY

4.1. Komi'ssi'i'a v desi'ati'dnevnyi' srok posle pri'sy'jdeni'i'a sti'pendi'i' na osnovani'i' pri'kaza Predsedateli'a obщestva dovodi't sootvetstvy'i'y'щy'i'y' i'nformatsi'i'y' do svedeni'i'a gosy'darstvennyh y'с'ebnyh zavedeni'i', v kotoryh oby'с'ai'y'tsi'a sti'pendi'aty.

4.2. Sti'pendi'aty predostavli'ai'y't i'nformatsi'i'y' predstavi'teli'y' (koordi'natory') Obщestva ob otkryti'i' i'li' nali'с'i'i' li'tsevogo sс'eta v banke Respy'bli'ki' Kazahstan dli'a poly'с'eni'i'a i'mennoi' sti'pendi'i'.

4.3. Posle poly'с'eni'i'a neobhodi'myh doky'mentov (Kopi'i'a y'dostovereni'i'a li'с'nosti' sti'pendi'ata i' IBAN li'tsevogo sс'eta) Obщestvom osy'щestvli'aetsi'a perevod edi'novremennoi' sti'pendi'i' na sс'et sti'pendi'ata v teс'eni'i' 30 raboс'i'h dnei'.