Naс'alo raboty v WhatsApp Web. Nomera nas'ego operatora +77010250020

 1. Otkroi'te WhatsApp Web  na svoem kompi'y'tere.
 2. Zapy'sti'te WhatsApp na svoem telefone.
  • Na Android, Nokia S60 i' Windows Phone: perei'di'te v Meni'y' > WhatsApp Web.
  • Na iPhone: zai'di'te v Nastroi'ki' > WhatsApp Web.
  • Na BlackBerry: zai'di'te v С'aty > Meni'y' > WhatsApp Web.
  • Na BlackBerry 10: Provedi'te vni'z i'z verhnei' с'asti' эkrana > WhatsApp Web.
  • Na Nokia S40: Provedi'te vverh i'z ni'jnei' с'asti' эkrana > WhatsApp Web.
 3. Proskani'ry'i'te QR-kod na эkrane kompi'y'tera s pomoщi'y' svoego telefona.

Na svoem telefone perei'di'te v WhatsApp Web, с'toby y'vi'det kompi'y'tery, na kotoryh vypolnen vhod i'li', с'toby vyi'ti' i'z akti'vnoi' sessi'i' v WhatsApp Web.

Vni'mani'e: с'toby i'zbejat dopolni'telnyh rashodov za i'spolzovani'e dannyh na svoem telefone, pri' i'spolzovani'i' WhatsApp Web, my rekomendy'em vam podkli'y'с'i'tsi'a k Wi-Fi.

С'toby vy mogli' obщatsi'a so sly'jboi' podderjki' v polnoi' mere, pri'lojeni'e WhatsApp teper dosty'pno, kak na telefone, tak i' na kompi'y'tere. WhatsApp Web — эto dopolneni'e k akkay'nty' WhatsApp na vas'em telefone, odnako fy'nktsi'oni'ry'i'y'щee na kompi'y'tere. Vse soobщeni'i'a, kotorye vy otpravli'aete i' poly'с'aete, polnosti'y' si'nhroni'zi'ry'i'y'tsi'a mejdy' vas'i'm telefonom i' kompi'y'terom, i' vy mojete vi'det i'h na oboi'h y'stroi'stvah. Li'y'bye dei'stvi'i'a, kotorye vy vypolni'aete na svoem telefone, by'dy't otrajeny v WhatsApp Web, i' naoborot. V nastoi'aщee vremi'a pri'lojeni'e WhatsApp Web dosty'pno tolko dli'a smartfonov: Android, iPhone 8.1+, Windows Phone 8.0 i' 8.1, Nokia S60, Nokia S40 EVO, BlackBerry i' BlackBerry 10.

WhatsApp Web — эto ne otdelnyi' akkay'nt v WhatsApp. Kogda vy i'spolzy'ete WhatsApp na kompi'y'tere i' na telefone, y' vas est dosty'p k odnomy' akkay'nty' s oboi'h y'stroi'stv.

Mi'ni'malnye trebovani'i'a dli'a i'spolzovani'i'a WhatsApp Web:

 • Vam neobhodi'm akti'vnyi' akkay'nt v WhatsApp na vas'em telefone.
 • Vam potreby'etsi'a stabi'lnoe I'nternet-podkli'y'с'eni'e, kak na telefone, tak i' na kompi'y'tere.
 • Vam ny'jno i'spolzovat posledni'y'i'y' versi'i'y' sledy'i'y'щi'h bray'zerov na vas'em kompi'y'tere: Google Chrome, Firefox, Opera i'li' Safari.

Y'daс'i',
Sly'jba podderjki' WhatsApp