Otzyvy o dei'atelnosti' obщestva «Qazaqstan Ustazy», y'ni'kalnye foto, opyt pedagogov! С'i'tai'te otzyvy realnyh li'y'dei'!

Ostavi't novy'i'y' zapi's v gostevoi' kni'ge

 
 
 
 
 
 
 
 
Poli'a, pomeс'ennye zvёzdoс'koi', obi'azatelny dli'a zapolneni'i'a.
Vas' adres e-mail opy'bli'kovan ne by'det.
Po soobrajeni'i'am bezopasnosti' my zapi's'em IP-adres 23.22.136.56.
Vas'a zapi's v gostevoi' kni'ge mojet byt pokazana ne srazy', a tolko posle predvari'telnoi' proverki' admi'ni'stratsi'ei' sai'ta.
My ostavli'aem za soboi' pravo redakti'rovat, y'dali'at i'li' ne py'bli'kovat zapi'si' v gostevoi' kni'ge.
23 zapi'si'.
Almagy'l i'z goroda BQO Tasqala ay'dany Dostyq ay'yly napi'sal(a) 18.11.2016 v 17:09:
Salamatsyzdarma! "Qazaqstan ustazy " qog'amy sizder ay'yl mug'alimine mu'mkindik berip otyrg'andaryn' u's'in myn' alg'ys. Menin' oqy's'ylarym sizderdin' ui'ymdastyrg'an qas'yqtyq oli'mpi'adasyna qatysqysy keledi. Ay'ylda poс'ta tu'ske dei'in istei'di jarty stavka ony tu'sinemiz ja'ne bizde tan'erten' jumystamyz sizderge bir usynys halyq banksine s'ot as'yp qoi'san'yz biz u'i'den banki'ng arqyly laqtyryp ko'ptegen oqy's'ylar qatysar edi degenim goi'. Sizderge ko'p rahmet jumystaryn'yz jandana bersin, s'yg'armas'ylyq tabys tilei'min. Aldag'y Ta'y'elsizdik mei'ramy qutty bolsyn, Elimiz aman bolsyn.
Otvet ot admi'ni'stratora: Qazaqstan Ustazy
«Qazaqstan Ustazdary» qog'amyna qos' keldin'izder. Bizdin' operatorlardyn' kompi'y'terleri WhatsApp arqyly qyzmet ko'rsetedi. Barlyq suraqtardy WhatsApp (+77010250020) arqyly jazy'dy surai'myz. Sizge mindetti tu'rde ko'mek ko'rsetiledi. Qarym-qatynasta sa'ttilik tilei'miz.
Ai'tjanova Roza Kabdy'ali'evna i'z goroda Novoi's'i'mskoe Sevi'y'-Kaz.obl. napi'sal(a) 29.10.2016 v 13:09:
Bols'oe spasi'bo za pomoщ i' operati'vny'i'y' raboty' programmi'stov. Nay'с'i'li' mnogomy'. Professi'onaly.
Otvet ot admi'ni'stratora: Qazaqstan Ustazy
Jelaem pri'i'atnogo sotry'dni'с'estva.
Hmelni'y'k Li'di'i'a Ni'kolaevna i'z goroda Astana napi'sal(a) 16.10.2016 v 02:59:
Y'vajaemye organi'zatory mejdy'narodnyh oli'mpi'ad MRI'KS i' KLEVER. Vyrajai'y' ot i'meni' kollekti'va nas'ei' s'koly bols'y'i'y' blagodarnost za predostavleni'e vozmojnosti' py'bli'katsi'i' i' y'с'asti'i'a v di'stantsi'onnyh oli'mpi'adah. Ni'kogda ne dy'mala, с'to by'det vozmojnym otpravli'ai'a svoi' raboty srazy' je poly'с'at retsenzi'i' ot y'с'enyh nas'ei' strany. My poly'с'i'li' nas'i' sborni'ki'. Ni'zki'i' Vam poklon. Y'spehov v rabote! ???
Otvet ot admi'ni'stratora: Qazaqstan Ustazy
Y'vajaemai'a Li'di'i'a Ni'kolaevna! Blagodari'm za vas' vklad v y'ly'с's'eni'e kaс'estva provedeni'i'a di'stantsi'onnyh oli'mpi'ad! Obщestvo pedagogov Kazahstana gordi'tsi'a y'с'i'teli'ami', sootvetstvy'i'y'щi'mi' sovremennym pedagogi'с'eski'm tehnologi'i'am prody'kti'vnogo i' di'fferentsi'rovannogo oby'с'eni'i'a. Jelaem pri'i'atnogo sotry'dni'с'estva.
Moi'seenko Li'y'dmi'la Vi'ktorovna i'z goroda Aktay' napi'sal(a) 14.10.2016 v 22:58:
Bols'oe spasi'bo sly'jbe podderjki'. Gramotnye rebi'ata. No hoс'y' skazat o provedeni'i' samoi' oli'mpi'ade. Segodni'a, 14 okti'abri'a 2016 goda, i'a res'i'la proi'ti' srazy' tri' ty'ra Oli'mpi'ady dli'a y'с'i'telei' naс'alnyh klassov. Posle oplaty i' podtverjdeni'i'a i'a otkryvai'y' materi'al pervogo ty'ra. Otveс'ai'y' na voprosy. Dli'a y'с'i'telei' voprosy prosto smes'nye. Na ni'h mogli' by otveti't y'с'eni'ki' 3- 4 klassov (programmnyi' materi'al), no dalee... otkryvai'a zadani'i'a vtorogo i' tretego ty'ra.... С'to tam? Te je samye voprosy , с'to byli' v zadani'i' pervogo ty'ra. Organi'zatory sai'ta - эto je smes'no. I' tak nas'y' professi'i'y' ni' vo с'to ne stavi'at, tak eщe zdes splos'noi' obman. Tak eщe 12 ty'rov!! I' to je samoe? I'a oс'en si'lno razoс'arovana.... Ni'kogda by ne pody'mala, с'to na takoe sposobny. I'a sс'i'tai'y', с'to by'det nespravedli'vo, esli' vy moi' otzyv ne opy'bli'ky'ete. Hotelos by y'bereс' ot takoi' afery dry'gi'h y'с'i'telei'. Vse doljno byt prozraс'no i' spravedli'vo!!!!
Otvet ot admi'ni'stratora: Qazaqstan Ustazy
Y'vajaemai'a Li'y'dmi'la Vi'ktorovna! Portal di'stantsi'onnyh meropri'i'ati'i' sozdan dli'a podderjki' y'с'i'telei' organi'zatsi'i' obrazovani'i'a v ramkah reali'zatsi'i' Y'kaza Prezi'denta Respy'bli'ki' Kazahstan ot 1 marta 2016 goda № 205 «Ob y'tverjdeni'i' Gosy'darstvennoi' programmy razvi'ti'i'a obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan na 2016 - 2019 gody». Avtorami' voprosov oli'mpi'ad i'avli'ai'y'tsi'a neposredstvenno y'с'i'teli'a sredni'h s'kol. Oni' sostavli'ai'y't voprosy i' Obщestvo pedagogov reali'zy'et i'h v proektah. Tem samym obespeс'i'vai'y't samoreali'zatsi'i'y' pedagogi'с'eski'h naс'i'nani'i'. Nas'a pervonaс'alnai'a zadaс'a zakli'y'с'aetsi'a v podderjani'i' y'с'i'telei'. Koneс'no my mogli' by si'lami' y'с'enyh y'stroi't jestky'i'y' komi'ssi'i'y' i' ne propy'sti't ni'kogo k di'stantsi'onnym meropri'i'ati'i'am. No эto ne by'det res'eni'em postavlennyh zadaс'. Davai'te ly'с's'e obedi'ni'm nas'i' vozmojnosti' i' sozdadi'm si'lnoe Obщestvo pedagogov. V strane i'mei'y'tsi'a mnogo ne razres'ennyh voprosov v sfere obrazovani'i'a, kotoryh neobhodi'mo res'at si'lami' i'ntellekty'alnyh pedagogov. I'shodi'a i'z vys'ei'zlojennogo, predlagai'y' vam v kaс'estve с'lena obщestva pedagogov Kazahstana predloji't vas'i' vari'anty testovyh voprosov, kotoryh vy mojete otpravi't с'erez vas' li'с'nyi' kabi'net (http://clever.zti.kz). My y'vereny, с'to y' vas poly'с'i'tsi'a sformi'rovat 15 voprosov na dvy'h i'azykah i' predloji't 12 razli'с'nyh y'rovnei' testov dli'a y'с'i'telei' naс'alnyh klassov. Esli' vse by'det reali'zovana vas'i'mi' y'si'li'i'ami', to Vas'a rabota obi'azatelno by'det voznagrajdena pravami' Predsedateli'a obщestva.
Karasartov Jy'mahan Kendjebaevi'с' i'z goroda Aktay' napi'sal(a) 01.10.2016 v 21:55:
Qurmetti "Qazaqstan ustazy"! Sizge Qazaqstan ustazdarynyn' qataryna qosqanynyz u's'in u'lken rahmet ai'tqym keledi ja'ne ustazdar ku'ni merekesimen s'yn ju'rekten quttyqtai'myn! En'bekteriniz jemisti bolsyn!
Otvet ot admi'ni'stratora: Qazaqstan Ustazy
«Qazaqstan Ustazdary» qog'amyna qos' keldin'izder. Qarym-qatynasta sa'ttilik tilei'miz.
Jans'a i'z goroda Atyray' napi'sal(a) 21.08.2016 v 12:36:
Qadirmendi "Qazaqstan ustazdary" qog'amynyn' bass'ylary men qyzmetkrelerinin' mug'alim u's'in jasap jatqan i'gi isterine alg'ys bildiremin. Qajyrly en'bektin' elengeni qandai' g'ani'bet! Osy y'aqytqa dei'in istegen isin'e o'zgenin' bergen bag'asy a'sirese oqy's'ynyn' jetistigi ri'za etetini belgili. Men de Sizderdin' qog'amnyn' mu's'esimin.1 da'rejeli "Qazaqstan ustazy" medaline i'e bolg'anmyn.Biraq bizge es'qandai' bui'ryqsyz berilgen-di. O'tinis'im bizge osyndai' arnai'y bui'yryq berilmei' me eken. Mag'an qajet edi.
Otvet ot admi'ni'stratora: Qazaqstan Ustazy
Sizderdin' bui'ryqtaryn'yz jeke paraqtaryn'yzda ornalasqan. Qarap ko'rin'iz. "Vypi'ska i'z pri'kaza" - dep jazylg'an.
Jans'a i'z goroda Atyray' napi'sal(a) 14.03.2016 v 20:45:
Qurmetti "Qazaqstan Ustazy" portaly qyzmetkerleri Sizderdin' Uly Dala eline du'birete jetken Ulystn' Uly ku'ni NAY'RYZ merekeseimen quttyqtai'myn.Nay'ryz- jyl basy.Qazanymyzda qurt- mai'ymyz qai'nag'an, otay'ymyzda oi'yn- say'lyg'ymyz arylmag'an, Dalamyzdy Qydyr Babamyz kezip, jaqsylyqtyn', jylylyqtyn' kele jatqanyn tanytatyn a'ri jomarttyg'ymyz ben berekemizdi tasytatyn Ulys ku'ni de kelip jetti.Sizderge bul jyl berekeli jyl bolsyn!.Qalamdaryn'yz us'tala tu'sip, s'yg'armas'ylyqtaryn'yz nyg'ai'a tu'ssin.Portaldyn' oqyrmany molai'yp, el erten'ine u'les qosa berin'izder!.Sizder arqyly biz de jarqyrap ko'rine berei'ik.Ustazdardyn' nag'yz ai'nasy bola bilin'izder demekpin. Qurmetpen Jans'a Taji'baevna Tekeeva Atyray' NZM.
Jans'a i'z goroda Atyray' napi'sal(a) 29.02.2016 v 23:04:
Qurmetti "Qazaqstan Ustazy sai'tynyn' qyzmetkerleri! 1-nay'ryz Alg'ys ai'ty' ku'ni Sizderdin' jasap jatqan jaqsy isterin'izge ALG'YS AI'TAMYN. En'bekterin'iz jana bersin.
Sarymova Mei'ri'm i'z goroda Semei' napi'sal(a) 23.02.2016 v 13:12:
Y'vajaemye kollegi', admi'ni'stratory nas'ego (osmeli'y's tak vyrazi'tsi'a...) sai'ta! S pervyh dnei' obщeni'i'a s Vami' i'a poс'y'vstvovala vas' vysoki'i' professi'onali'zm. Эto vyrajalos v otzyvс'i'vosti' i' с'y'tkom vni'mani'i' k kajdomy' y'с'astni'ky' i'li' gosti'y' sai'ta. I'a oс'en rada, с'to teper y' meni'a est takai'a vozmojnost y'с'i'tsi'a i' rasti' vmeste s Vami'. C y'dovolstvi'e by'dy' y'с'astvovat v vas'i'h konky'rsah.
Jans'a i'z goroda Atyray' napi'sal(a) 30.01.2016 v 00:24:
Men Sizdin' sai'ttyn' turaqty oqyrmanymyn. Sizderge tirkelip, o'mirbai'anymdy fotomdy эntsi'klopedi'i'ag'a jiberdim. Sizderdin' qog'amdastyg'yn'yzg'a mu's'e bolyp jatyrmyn. Znaс'ok pen ky'a'ligimdi aldym. Qas'yqtyqtan oli'mpi'adag'a qatysyp di'plomymdy da aldym. Rahmet. Jans'a Taji'baevna
Jans'a i'z goroda Atyray' napi'sal(a) 30.01.2016 v 00:18:
Qurmetti "Qazaqstan Ustazy sai'tynyn' qyzmetkerleri! Sizderdin' en'bekterin'izge mol tabys tilei'min. Sizder Qazaqstannyn' ustazdaryna mol mu'mkindik berip, en'bek ety'ge, bala oqyty'dag'y qajyrly isterine qanat bittirip, quls'yndyryp otyrg'andaryn'yz u's'in alg'ys ai'tamyn. A'r adam o'z en'begin ko'rip, elengenin bilse, mug'alim u's'in de u'lken jetistik. Biz u's'in qyzmet etkenderin'izge ri'zas'ylyg'ymdy bildirgim keledi. Tabysty en'bek, s'abyt tilei'min. Jans'a Taji'baevna
Mahabbat i'z goroda s.Bostandyk napi'sal(a) 29.01.2016 v 23:07:
Zdravstvy'i'te! Spasi'bo Vam ogromnoe za oli'mpi'ady i' konky'rsy! Tvorс'eski'h Vam y'spehov i' y'daс'i'!!!!
Keri'mky'lova Ai's'aky'l Talasbaevna i'z goroda TARAZ napi'sal(a) 21.01.2016 v 18:55:
Qurmetti Qazaqstan ustazy kog'amynyn' ujymy! Sizderge ustazdar qay'ymy u's'in atkaryp otyrg'an orasan zor en'bekterin'iz u's'in ALG'YSYMDY BILDIREMIN!!! Portaldyn' jumysy say'atty, jan-jaqty ,en' bastysy a'riptester u's'in ,o'te qolai'ly ui'ymdastyrylg'any ko'z qy'antady. Qatarlaryn'yz nag'yz mai'talman ustazdarmen tolysyp, kyzmetterin'iz alg'a basa bersin!!!
Otvet ot admi'ni'stratora: Qazaqstan Ustazy
Ai's'aky'l Talasbaevna, alg'ys lebizderin'iz u's'in u'lken rahmet! Otanymyzdyn' o'rkendey'i jolyndag'y en'begin'izge tabys tilei'min!
Sai'ran i'z goroda Aqtay' napi'sal(a) 31.12.2015 v 15:34:
Assalay'mag'alei'ky'm. o'zimnin' atam ty'raly nege qosylmag'an. ol ty'raly el bilse degen usynyspen hat joldap otyrmyn. atam O'tetiley'ov Qylys' 1925 jyly ty'ylg'an. UOS mu'gedegi, ardageri, Ulag'atty ustaz. Atam ty'raly aqparat qajet bolsa Man'g'ystay' oblysynyn' Bilim basqarmasynan, Bei'ney' ay'dany a'kimdiginen, Man'g'ystay' ay'dany a'kimdiginen aly'g'a bolady. bir habaryn bersen'izder 87784442469
Otvet ot admi'ni'stratora: Qazaqstan Ustazy
Ustazdar portalyna tirken'iz.
My'ratbaev Erlan Otanovi'с' i'z goroda Almaty napi'sal(a) 12.12.2015 v 23:53:
Qurmetti "Qazaqstan ustazy"! Sizge Qazaqstan ustazdarynyn' qataryna qosqanynyz u's'in u'lken rahmet ai'tqym keledi! En'bekteriniz jemisti bolsyn!
Tolqynbekova Galymky'l Nogas'baevna i'z goroda Balqas' ay'dany Birlik ay'yly napi'sal(a) 09.12.2015 v 12:35:
Sa'lemetsizderme "Qazaqstan ustazy" ujymy. Ustaz qay'ymyn jog'arg'y da'rejede ko'tergenderin'iz u's'in Sizderge rahmetimdi ai'tqym keledi.
Qarlyg'as' i'z goroda Pavlodar napi'sal(a) 23.11.2015 v 11:12:
Qurmetti" Qazaqstannyn' ustazy" sai'tynyn' ujymyna myn' alg'ys.Sizderdin' sai'ttaryn'yz arqyly oqy's'ylarymyz oli'mpi'adalarg'a qatysyp,ju'ldeger atanyp,pa'nge degen qyzyg'y's'ylyqtary arty'da.En'bekterin'izge tabys,s'yg'armas'ylyq s'abyt tilei'miz. B.Y'ahatov OM ujymy
Serdali'eva Jamal Jy'madi'lovna i'z goroda Almaty qalasy napi'sal(a) 19.10.2015 v 17:09:
Qurmetti Qazaqstan ustazy qog'amyna qabyldag'andaryn'yz u's'in ko'p rahmet!
A'li'eva Rai'a S'ay'harqyzy, №199 mektep mug'alimi i'z goroda Qarmaqs'y ay'dany, To'rebai' bi' ay'yly napi'sal(a) 16.10.2015 v 10:45:
Qurmetti Qazaqstan ustazy kog'amynyn' ujymy Sizder arqyly u'lken qurmetke i'e bolg'anyma asa qy'anys'tymyn. En'begimiz bag'alanyp jatqanda qalai's'a s'abyttanbai' turasyn'. Ujymg'a odan a'ri bi'ikke o'rlep, el i'giligi jolynda s'yg'armas'ylyqpen jumys jasai' berin'izder degim keledi.
Otvet admi'ni'stratora:
Qurmetti, Rai'a S'ay'harqyzy! Ustazdyq pei'ilin'izben qolday' ko'rsetip, jumys ju'rgizy'ge ynta bergenin'iz u's'in alg'ysymdy bildirgimiz keledi! Rahmet!
Manabaeva S'apag'at My'habaevna i'z goroda Jan'aqorg'an ay'dany, Tu'gisken ay'ly napi'sal(a) 12.10.2015 v 15:31:
Qurmetti "Qazaqstan ustazdary " s'yg'armas'ylyq ujymy! Bul qay'ymnyn' ustaz qay'ymy u's'in man'yzy orasan zor bolmaq. Eldin' eldigin, halyqtyn' halyqtyg'yn bag'amdai'tyn eki o'ls'em bar: birins'isi - ustaz ulag'aty, mug'alim ma'rtebesi, ekins'isi - urpaqty ta'rbi'eley', s'a'kirtti s'yn'day'. Ustazdy ulag'attap, mug'alimnin' ma'rtebesin ko'terip, urpaq ta'rbi'eley'de orasan zor u'les qosyp otyrg'an «Qazaqstan ustazdar» s'yg'armas'ylyq ujymyna ai'tar alg'ysym s'eksiz. "General boly' on'ai', ony ustap tury' qi'yn" demeks'i, "Qazaqstan ustazdary" Эntsi'klopedi'i'asyna eny' men u's'in u'lken jetistik bolsa, Jetistikti ary qarai' jetildiry' maqsat. Aldag'y y'aqytta sizdermen s'yg'armas'ylyq bai'lanysta bolamyn degen senimdemin.
Otvet admi'ni'stratora:
Qadirli, S'apag'at hanym! Cizdin' qog'am jumysyna degen as'yq pikirin'iz bizdi jigerlendire tu'sti. Elimizdin' siz si'i'aqty betke ustar ustazdarymen birlese jumys ju'rgizy'ge a'rdai'ym dai'ynbyz. Rahmet!