Voprosy i' otvetyRy'bri'ka: O nagradahFraс'nyi' znak «Qazaqstan Ustazy»
0 +1 -1
Kari'y'gi'na Mari'na asked 1 god ago

ZDRAVSTVY'I'TE! HOTELOS BY Y'ZNAT, KAK MOJNO POLY'С'I'T Fraс'nyi' znak «Qazaqstan Ustazy», kotoryi'  i'mei'y't pravo nosi't vse с'leny obщestva. Cpasi'bo!

1 otvet
0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 1 god ago

Fraс'nyi' znak vydaetsi'a akti'vnym с'lenam obщestva po i'togam vypolneni'i'a 2-h kri'teri'i':

  • 1. K nagrajdeni'i'y' mogy't byt predstavleny с'leny obщestva, stavs'i'e avtorami' respy'bli'kanski'h i' mejdy'narodnyh oli'mpi'ad. Dli'a poly'с'eni'i'a avtorskogo y'dostovereni'i'a neobhodi'mo с'erez li'с'nye kabi'nety otpravi't 15 testovyh voprosov po prepodavaemomy' predmety' sostoi'aщi'e i'z 12 y'rovnei' (po 15 voprosov po kajdomy' y'rovni'y'). Pravi'la i' sposoby otpravleni'i'a dosty'pny na i'nformatsi'onnom portale — http://clever.zti.kz.
  • 2. V tseli'ah obobщeni'i'a pedagogi'с'eskogo opyta с'len obщestva doljen predstavi't vi'deo y'rok po prepodavaemomy' predmety' dli'a svobodnogo razmeщeni'i'a na portale di'stantsi'onnogo obrazovani'i'a. Pri'mer y'roka dosty'pen po ssylke: http://kurs.kzu.kz/kurs/zerthana

Predstavleni'e osy'щestvli'aetsi'a za sс'et granta obщestva «Qazaqstan Ustazdary». Organi'zatsi'onnye rashody ne vzi'mai'y'tsi'a.
Podbrobnee po ssylke: http://kzu.kz/23-2