Voprosy i' otvetyRy'bri'ka: Oli'mpi'adyGeografi'i'a pa'ninen berilgen suraqtardyn' jay'aptaryna usynys
0 +1 -1
Poseti'tel sai'ta asked 2 goda ago

№10, №12, №14  suraqtarynyn' jay'aptary dalalyq tsi'rky'ldyn ornyna ars'yn dep, qatynastyq bi'iktik degennin' ornyna salystyrmaly bi'iktik dep, jospar degen jay'aptyn' ornyna syzba dep jazyly'y kerek edi. 

1 otvet
0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 1 god ago

V dannom sly'с'ae vy mojete с'erez li'с'nyi' kabi'net v strani'tse y'с'asti'i'a na oli'mpi'ady' podat apelli'atsi'i'y'. V tekste apelli'atsi'onnogo pi'sma ny'jno obekti'vno rasskryt pravi'lnost vas'ego y'tverjdeni'i'a so ssylkoi' na ofi'tsi'alnye i'stoс'ni'ki'. Apelli'atsi'onnoe zai'avleni'e rassmatri'vaetsi'a v teс'eni'i' 10 raboс'i'h dnei'.
Apelli'atsi'i'a predstavli'aet soboi' zai'avleni'e y'с'astni'ka, oformlennoe v эlektronnom vi'de na i'mi'a predsedateli'a Orgkomi'teta Oli'mpi'ady с'erez li'с'nyi' kabi'net koordi'natora. Zai'avleni'e doljno soderjat с'ёtkoe y'kazani'e na predmet apelli'atsi'i' (konkretnyi' vopros, zadaс'y', y'roven i' nomer zai'avki' vypolnennogo oli'mpi'adnogo zadani'i'a) i' argy'menti'rovannoe obosnovani'e nesoglasi'i'a y'с'astni'ka s vystavlennymi' ballami' s y'kazani'em na opy'bli'kovannyi' kri'teri'i', kotoromy', po mneni'i'y' y'с'astni'ka, ne sootvetstvy'et otsenka. Pri' argy'mentatsi'i' neobosnovannosti' vystavlennyh ballov y'с'astni'k doljen apelli'rovat tolko k tomy', с'to nali'с'estvy'et v ego rabote. Apelli'atsi'i' po soderjani'i'y', stry'kty're i' si'steme otseni'vani'i'a vypolnennyh oli'mpi'adnyh zadani'i', sanktsi'i'am, pri'ni'atym v otnos'eni'i' y'с'astni'kov Oli'mpi'ady , dopy'sti'vs'i'h nary's'eni'i'a pravi'l y'с'asti'i'a v Oli'mpi'ade, ne rassmatri'vai'y'tsi'a.
Blagodari'm za vas' vklad v y'ly'с's'eni'e kaс'estva provedeni'i'a di'stantsi'onnyh oli'mpi'ad!