Voprosy i' otvetyRy'bri'ka: Konky'rsyO znaс'eni'i' nagrad
0 +1 -1
Poseti'tel sai'ta asked 3 goda ago

I'mei'y't li' si'ly' nagrady, poly'с'ennye ot konky'rsov dli'a y'с'i'telei' i' y'с'aщi'hsi'a, organi'zovannyh vami', na attestatsi'i'y' y'с'i'telei'. Tak kak mnoi'y' mogy't byt pri'vleс'eny mnogi'e prepodavateli' s'kol goroda.

4 otvet
0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 3 goda ago

Attestatsi'onnai'a komi'ssi'i'a y'с'i'telei' i' nas' proekt i'avli'ai'y'tsi'a raznymi'. My obespeс'i'vaem y'с'i'telei', a komi'ssi'i'a proveri'aet raboty' y'с'i'telei'. Y' ni'h svoi' trebovani'i'a, kotorye ejegodno y'tverjdai'y'tsi'a pri'kazami' ry'kovodstvo MON RK. Sootvetstvenno, poly'с'eni'e medalei' otli'с'i'i'a obщestva «Qazaqstan Ustazy» ne osvobojdaet y'с'i'telei' ot vypolneni'i'a svoi'h osnovnyh obi'azannostei'. Daje esli', vy kavaler mejdy'narodnogo ordena, vse ravno doljny podgotovi'tsi'a k attestatsi'i' i' byt gotovym predstavi't vse neobhodi'mye doky'menty vas'ei' pedagogi'с'eskoi' dei'atelnosti'.  Spasi'bo!

0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 3 goda ago

Gosy'darstvennai'a poli'ti'ka Respy'bli'ki' Kazahstan v oblasti' obrazovani'i'a natselena na povys'eni'e presti'ja professi'i' pedagoga, с'to opredeleno i' v programmnyh doky'mentah, regy'li'ry'i'y'щi'h si'stemy' obrazovani'i'a (Zakon RK ot 27 i'i'y'li'a 2007 goda № 319-III «Ob obrazovani'i'» Glava 7. Staty's pedagogi'с'eskogo rabotni'ka; Gosy'darstvennai'a programma razvi'ti'i'a obrazovani'i'a Respy'bli'ki' Kazahstan na 2011-2020 gody y'tverjdena Y'kazom Prezi'denta Respy'bli'ki' Kazahstan ot 7 dekabri'a 2010 goda № 1118).
V respy'bli'ke s tseli'y' povys'eni'i'a presti'ja professi'i' y'с'i'teli'a provodi'tsi'a rabota po formi'rovani'i'y' poloji'telnogo i'mi'dja pedagoga v obщestve: konky'rsy «Y'с'i'tel goda», aktsi'i', sovmestnye proekty so SMI', master-klassy, fory'my pedagogov-novatorov, pedagogi'с'eski'e с'teni'i'a, konky'rsy, slety pedagogi'с'eski'h di'nasti'i', nay'с'no-prakti'с'eski'e semi'nary i' si'mpozi'y'my, semi'nary-treni'ngi' i' kry'glye stoly.
Proekt I'nsti'ty'ta i'nnovatsi'onnyh tehnologi'i' toje napravlen na y'krepleni'e roli' pedagoga v obщestve i' sti'my'li'rovani'i'a try'da pedagogi'с'eski'h rabotni'kov.
Reali'zovyvai'a proekt «QAZAQSTAN USTAZY – Y'С'I'TEL KAZAHSTANA», avtory stavi'at pered soboi' zadaс'y' razvi'ti'i'a grajdanskoi' akti'vnosti' pedagogov i' i'h sotsi'alnoi' otvetstvennosti', formi'rovani'i'a mehani'zmov raskryti'i'a y'с'i'telskogo potentsi'ala. Nesomnenno, эtot proekt by'det sposobstvovat rass'i'reni'i'y' geografi'с'eski'h grani'ts pedagogi'с'eskogo obщeni'i'a, с'to otkryvaet vozmojnosti' dli'a obmena peredovym opytom, povysi't i'nformi'rovannost obщestvennosti' o poloji'telnyh reformah v obrazovatelnom protsesse s'koly.
V эntsi'klopedi'i' razmeщai'y'tsi'a bi'ografi'с'eski'e dannye i' foto kazahstanski'h y'с'i'telei'. Vse bi'ografi'i', vkli'y'с'ennye v эntsi'klopedi'i'y', by'dy't opy'bli'kovany v by'majnom vari'ante эntsi'klopedi'i' «Y'с'i'tel Kazahstana», kotorai'a by'det i'zdavatsi'a ejegodno v kontse teky'щego goda.
Prosi'm pri'ni'at akti'vnoe y'с'asti'e v formi'rovani'i' i'nformatsi'onnoi' bazy ob y'с'i'teli'ah nas'ei' strany. Dli'a py'bli'katsi'i' bi'ografi'i' neobhodi'mo zaregi'stri'rovatsi'a na sai'te http://www.kzu.kz.
Py'bli'katsi'i' materi'alov besplatny.

0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 1 god ago

  V tseli'ah pooщreni'i'a i' moralnogo sti'my'li'rovani'i'a rabotni'kov sfery obrazovani'i'a i' nay'ki' za zasly'gi' i' dosti'jeni'i'a v sootvetstvy'i'y'щi'h oblasti'ah, a takje i'nyh li'ts, vness'i'h znaс'i'telnyi' vklad v razvi'ti'e obrazovatelnoi', nay'с'noi', nay'с'no-tehni'с'eskoi' i' i'nnovatsi'onnoi' dei'atelnosti' predy'smotreno nagrajdeni'e znakami' otli'с'i'i'a.
     Medali'ami' «Qazaqstan Ustazy» nagrajdai'y'tsi'a na osnovani'i' zai'avleni'i'a с'lena obщestva po pri'kazy' predsedateli'a 2 raza v god (20 mai'a i' 20 avgy'sta), a takje po hodatai'stvy' gosy'darstvennyh i'li' obщestvennyh organi'zatsi'i' po sledy'i'y'щi'm 7 kri'teri'i'am:

Predstavleni'e osy'щestvli'aetsi'a za sс'et granta obщestva «Qazaqstan Ustazdary». Organi'zatsi'onnye rashody ne vzi'mai'y'tsi'a. С'lenam obщestva: zai'avleni'e na predstavleni'e i' kopi'i' doky'mentov po 7 kri'teri'i'am otpravli'at na adres: info@kzu.kz (SKAС'AT OBRAZETs PREDSTAVLENI'I'a)

0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 1 god ago

https://vk.com/video366315709_456239017