Voprosy i' otvetyRy'bri'ka: Konky'rsySozdala li'с'nyi' kabi'net,no ne mogy' zaregi'stri'rovatsi'a dli'a y'с'asti'i'a v konky'rse dli'a pedagogov.
0 +1 -1
Poseti'tel sai'ta asked 2 goda ago

Sozdala li'с'nyi' kabi'net,no ne mogy' zaregi'stri'rovatsi'a dli'a y'с'asti'i'a v konky'rse dli'a pedagogov.

3 otvet
0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 1 god ago

Vo-pervyh, ny'jno zaregi'stri'rovatsi'a na portale: http://clever.zti.kz, v li'с'nom kabi'nete zapolni't li'с'nye dannye i' с'erez meni'y' OLI'MPI'ADY ny'jno vybrat i' podat zai'avky' na oli'mpi'ady'. Pri' pervom otkryti'i' li'с'nogo kabi'neta, portal zaprosi't podtverdi't vas' эlektronnyi' adres. Posle podtverjdeni'i'a эlektronnoi' poс'ty nomer zai'avki' by'det dosty'pna v li'с'nom kabi'nete. Zai'avky' na oli'mpi'ady' neobhodi'mo podtverjdat v den perevoda org. vznosov. Posle poly'с'eni'i'a voprosov koordi'nator v teс'eni'i' 7 dnei' razdaet voprosy y'с'astni'kam i' vvodi't otvety k testam с'erez li'с'nyi' kabi'net.
Vo-vtoryh, с'erez bank i'li' KI'VI' termi'nal neobhodi'mo perevesti' organi'zatsi'onnyi' vznos dli'a y'с'asti'i'a v oli'mpi'ade i' v kaс'estve kommentari'i'a neobhodi'mo y'kazat nomer zai'avki' na oli'mpi'ady'.
Podtverjdeni'e osy'щestvli'aetsi'a v dvy'h reji'mah:
1. Avtomati'с'eski'i' — Pri' perevode org. vznosov nomer zai'avki' y'kazyvaetsi'a v kaс'estve kommentari'i'a
2. Ry'с'noi' — Podtverjdeni'e oplaty proi'zvodi'tsi'a py'tem najati'i'a na knopky' «Podtverdi't», kotorai'a raspolagaetsi'a v kolonke «Staty's» otdelno dli'a kajdoi' zai'avki' na oli'mpi'ady'.
Pri' perevode с'erez KI'VI' kos'elek dli'a poly'с'eni'i'a kvi'tantsi'i' neobhodi'mo zai'ti' с'erez kompi'y'ter na svoi' KI'VI' kos'elek i' otkryt meni'y' I'STORI'I'a. Kvi'tantsi'i'a sohrani'aetsi'a s peс'ati'y'.
V-treti'h, с'erez li'с'nyi' kabi'net neobhodi'mo voi'ti' na vybranny'i'y' oli'mpi'ady' py'tem najati'i'a na knopky' Y'С'ASTVOVAT, skaс'at zadani'e oli'mpi'ady, razdat y'с'astni'kam zadani'i'a. Dobavi't y'с'astni'ka, y'kazat kategori'i'y' i' vvesti' otvety. Vremennyh ograni'с'eni'i' nety'. Na organi'zatsi'i'y' meropri'i'ati'i'a pedagogy'-koordi'natory' daetsi'a 7 raboс'i'h dnei' s momenta podtverjdeni'i'a zai'avki'.
Li'с'nyi' kabi'net koordi'natora-pedagoga prednaznaс'en dli'a organi'zatsi'i' y'с'asti'i'a y'с'i'telei' i' y'с'aщi'hsi'a s'koly, rai'ona i' dry'gi'h organi'zatsi'i' obrazovani'i'a. Pered y'с'asti'em neobhodi'mo oznakomi'tsi'a s pravi'lami' y'с'asti'i'a i' prosmotret vi'deo y'roki' po pravi'lam y'с'asti'i'a.
Zadani'i'a dosty'pny dli'a oznakomleni'i'a dosty'pny v li'с'nom kabi'nete. Posle podtverjdeni'i'a si'stema y'с'i'tyvaet dannye v respy'bli'kanskoi' baze dannyh. V svi'azi' s эti'm tehni'с'eski'i' ne predostavli'aetsi'a vozmojnosti' i'zmeni't y'roven.
V tseli'ah okazani'i'a vklada v y'ly'с's'eni'e kaс'estva provedeni'i'a di'stantsi'onnyh oli'mpi'ad pedagogi' mogy't predlagat svoi' vari'anty testovyh voprosov с'erez li'с'nyi' kabi'net.
Y'vajaemyi' y'с'astni'k! Portal di'stantsi'onnyh oli'mpi'ad fy'nktsi'oni'ry'et tolko s bray'zerom Google Chrome.

0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 1 god ago

Pravi'la y'с'asti'i'a