Sagi'mbekov Sli'amhan My'kataevi'с'

REDAKTI'ROVAT BI'OGRAFI'I'y'
Meken-jai'y:

Tu'g'an kezi (ku'ni,ai'y,jyly) Data rojdeni'i'a(с'i'slo,mesi'ats,god) 21.09.1958 g. Tu'g'an jeri Mesto rojdeni'i'a g. I'ski'ti'm Novosi'bi'rskoi' oblasti', Rossi'i'a. Ulty Natsi'onalnost kazah Bilimi Obrazovani'e Vyss'ee God okanс'ani'i'a i' nai'menovani'e y'с'ebnogo zavedeni'i'a 1984 g. — Kazahski'i' Gosy'darstvennyi' Selskohozi'ai'stvennyi' i'nsti'ty't g.Almaty 2009 g. — Tarazski'i' Gosy'darstvennyi' Y'ni'versi'tet i'm. M.H. Dy'lati' Bilimi boi'yns'a mamandyg'y Spetsi'alnost po obrazovani'i'y' Эkonomi'st- organi'zator selskohozi'ai'stvennogo proi'zvodstva. I'y'ri'st Qandai' s'etel tilderin nemese TMD halyqtarynyn' tilderin biledi Kaki'mi' i'nostrannymi' i'azykami' i' i'azykami' narodov SNG vladeet Kazahski'i', ry'sski'i'- svobodno; Angli'i'ski'i', nemetski'i'- razgovornyi'. G'ylymi' da'rejesi, g'ylymi' atag'y Y'с'enai'a stepen, y'с'enoe zvani'e — Memlekettik nagradalary, qurmetti ataqtary bar ma (qandai', alg'an jyly) i'meet li' gosy'darstvennye nagrady,

Jumys orny:
Lay'azymy:
Ty'g'an jyly: jyl
Pedagogi'kalyq o'tili: jyl
Ka'sibi' sanaty:

Bi'ografi'i' dosty'pna tolko sostavy' redaktsi'onnoi' kollegi'i' dli'a opy'bli'kovani'i'a v эntsi'klopedi'i'.